כאן נפרסם לקהל לקוחותינו מעת לעת חוזרים ופרסומים מקצועיים

נובמבר 2021

Click to access d794d799d7a2d7a8d79bd795d7aa-d7aad795d79d-d7a9d7a0d7aa-d79ed7a1-d7a0d795d791d79ed791d7a8-d79ed790d795d797d793.pdf

מאי 7, 2010

משרדינו גאה לבשר על הוצאתו לאור של ספרו האחרון של השותף המנהל, רו”ח יצחק (איזי) מישר: נגזרות פליליות בדיני מסים.י

ספר זה מבוסס ביסודו על שורשי מחקר הנבכים התימטיים של עיסוק במקצוע החופשי של משפטים וראיית חשבון בתחום המס. העיסוק מחייב בעל כורחו לחפש פתרונות לשאלות כאלה כדי לתת שירות טוב למי אשר יבקש, לגיטימית, לעשות לביתו ולכיסו ככל שאפשר  בגבולות החוק.י

הנושאים בחיבור זה שלובים בסוגיות ובמבחנים של יסוד נפשי לגבי התנהגות פלילית ולגבי ‘סיוע’ בפרט ולפי דיני המס. ספר זה פורס את המאטריות של נושאים אלו ועומד על חומרת התנהגויות ומציג נקודות מוצא למרחב הדין הפלילי, להכרעה משפטית בסוגיות אלו, שהן רלוונטיות לעוסק בתחומי המס.י

===============================

May 7, 2010

Our office is delighted to announce the publication of Mr. Meishar’s new book:

CRIMINAL DERIVATIVES IN TAXES LAWS

This book aims to explore the thematic principles and legal issues of criminal behavior in taxation law.
At this time, the book is available only in Hebrew.
If you have any questions regarding this latest publication, please contact our office.

נובמבר 13, 2009
ת# תקנות הדיווח החשבונאי לעסקים קטנים ובינוניים
(IFRS SME)__
חוזר מקצועי שנועד לתת רקע ומידע שימושי על תקנות הדיווח החשבונאי לעסקים קטנים ובינוניים אשר פורסמו על ידי הוועדה הבינלאומית לתקינה חשבונאית כולל היתרונות הצפויים מיישומן.ן